Sök essä

Avancerad Sökning

Användarvillkor

Användarvillkor för nyttjande av Abovo Media
Uppdaterad 15 Maj 2018

1. Information om dessa användarvillkor
Dessa ”Användarvillkor” är de villkor på vilka denna Webbsida: https://www.smartster.se (”Webbsidan”) och Tjänsterna (enligt definition nedan) görs tillgängliga för dig. Genom att gå in på Webbsidan eller använda Tjänsterna, accepterar du att bli bunden av dessa Användarvillkor. Läs därför noga igenom dem och, om nödvändigt, skriv ut och spara en kopia av dem. Om du inte accepterar Användarvillkoren måste du omedelbart upphöra att använda Webbsidan och/eller Tjänsterna. Med termen ”du” i dessa Användarvillkor avses den person som går in på Webbsidan eller som använder Tjänsterna och med ”Abovo Media” eller ”vi” eller ”oss” avses Abovo Media Group AB, Alingsåsvägen 6, SE 50435 Borås, Sverige, undantaget då en Tjänst tillhandahålls av annat bolag inom Abovo Media Group, i vilket fall detta bolag åsyftas med sådan referens.

2. Ändring av användarvillkoren

Vi försöker kontinuerligt förbättra Webbsidan och Tjänsterna vi tillhandahåller dig. Vi förbehåller oss därför rätten att när som helst ändra dessa Användarvillkor. Alla sådana ändringar gäller från och med att de publicerats på Webbsidan och du anses ha accepterat ändringarna genom att därefter använda Webbsidan eller Tjänsterna.

3. Tjänstebeskrivning

Översikt

Vi tillhandahåller dig ett antal online-Tjänster, inklusive men inte begränsat till sökfunktioner för sökning med nyckelord eller objekt, innehåll, information gällande studier, samt andra kommunikationsverktyg (”Tjänsterna”) som gör det möjligt för dig att användare att lägga upp och söka information som kan vara intressant för studerande, de som planerar att studera eller har studerat på högskolenivå. Medlemskap på webbsidan är gratis likaså användningen av de olika tjänsterna som webbsidan erbjuder.

Vi samarbetar också med vissa tredje parter för att tillhandahålla vissa tjänster och funktionalitet. Vidare så skickar vi ut med ojämna mellanrum Nyhetsbrev som kan ha intressant information för dig som användare.

Annonsörer

Vi kan också komma att introducera dig för vissa samarbetspartners och de Tjänster de erbjuder, i synnerhet i form av integrerade Tjänster (t.ex. klassificerade annonser). Vi kan också visa marknadsföringslänkar på Webbsidan; även kallade sponsrade länkar, annonsmeddelanden eller marknadsföringserbjudanden, som du kan uppfatta dig uppmanad att använda när du använder Webbsidan.

4. Abovo Media integritetspolicy

Du måste ta del av vår Integritetspolicy som innehåller viktig information om användande av dina personuppgifter samt annan information om din integritet samt våra säkerhetsprocesser och policys.

5. Användarkonto och lösenord

Om du vill ha tillgång till vissa Tjänster på Webbsidan (såsom Ladda upp Material, Nyhetsbrev, Undersökningar) måste du registrera ett konto på Webbsidan. Du kommer att få sätta ett lösenord och får ett konto när du genomfört Webbsidans registreringsprocess. Du ansvarar för att hålla ditt lösenord och konto hemligt samt för alla de aktiviteter som utförs med användning av ditt lösenord och konto. Vi har inte möjlighet att kontrollera identitet på de personer som använder Webbsidan och tar inget ansvar för det fall ditt lösenord eller konto används av annan.

Information och meddelanden från oss kommer att skickas till den e-postadress som anges vid registreringen. Vid byte av e-postadress ska du utan dröjsmål uppdatera din profil på Webbsidan. Vi äger rätt att betrakta den senast angivna e-postadressen som korrekt kundadress.

6. Användaruppförande

Du accepterar att inte använda Webbsidan och/eller Tjänsterna för att:

• skada underåriga på något sätt;
• störa Webbsidan eller Tjänsterna eller servrar eller nätverk anslutna till Webbsidan eller Tjänsterna, eller att underlåta att respektera krav, procedurer, policys eller bestämmelser avseende nätverk anslutna till Webbsidan eller Tjänsterna;
• med avsikt eller utan avsikt bryta mot tillämplig lag eller bestämmelse;
• samla in, behandla, kombinera eller lagra personuppgifter om andra användare
• återskapa, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av Webbsidan i kommersiellt syfte.
• bedriva handel med bland annat hyreskontrakt eller dylikt.

Du accepterar att inte ladda upp, skicka, emaila eller på annat sätt överföra:

• Innehåll som är falskt, inkorrekt, olagligt, kränkande, hotfullt, oegentligt, trakasserande, ärekränkande, vulgärt, obscent, inkräktande på annans privatliv, hatiskt eller som på annat sätt är ägnat att nedvärdera en individ eller en grupp av individer p.g.a. religiös tillhörighet, kön, sexuell läggning, ras, etnicitet, ålder eller handikapp:
• Innehåll som inkräktar på patent, varumärke, företagshemlighet, upphovsrätt eller annan äganderätt (”Rättighet”) hos tredje part
• obeställd eller oauktoriserad reklam, marknadsföringsmaterial, ”skräpmail”, ”spam”, ”kedjebrev”, ”pyramidspel” eller annan form av värvning, förutom inom de delar av Webbsidan som anges för sådana ändamål
• annat material som innehåller virus eller annan datorkod, fil eller program som designats för att störa, skada, förstöra eller begränsa funktionalitet av mjukvara eller hårdvara eller telekommunikationsutrustning.

7. Användande av Webbsidan av barn

Webbsidan och Tjänsterna är inte avsedda för användning av personer under 18 år. Genom att gå in på Webbsidan och/eller använda Tjänsterna, garanterar du att du är minst 18 år. Om du inte är minst 18 år har du inte rätt att gå in på Webbsidan eller att använda Tjänsterna. Vi har rätt att blockera eller avbryta din tillgång till Webbsidan eller Tjänsterna om vi upptäcker att du är under 18 år.

8. Innehåll infört av dig

Du bekräftar härmed att du är ansvarig för information, data, text, mjukvara, bilder, grafik, video, meddelanden och annat material (”användarmaterial”), oavsett om dessa gjorts allmänt tillgängliga eller överförts privat som du laddar upp, postar, emailar eller på annat sätt överför via Webbsidan och/eller Tjänsterna.

Vi har rätt (men är inte skyldiga) att efter eget gottfinnande vägra, flytta eller ta bort användarmaterial som är tillgängligt via Tjänsterna och vilket bryter mot användarvillkoren eller på annat sätt är stötande.

9. Ansvar för innehåll

Vi ansvar inte för att det innehåll som användarna lägger upp själva utan endast tar ansvar för det innehåll som läggs upp upp av oss själva. Gällande annonser på hemsidan som läggs upp av användare så ansvarar den som lagt upp dem. Stämmer inte dessa annonser eller har de löpt ut så är det upp till annonsören att rätt till eller ta bort omedelbart.

Vi strävar efter att så snart som det är praktiskt möjligt rätta felaktigheter som kommer till vår kännedom, kan vi inte garantera att webbsideinnehållet är fritt från fel och vi åtar oss inget ansvar för felaktigheter i något webbsideinnehåll.

10. Innehåll hänförligt till finansiella Tjänster

Webbsideinnehåll eller Tjänster hänförliga till finansiella Tjänster, investeringar eller handel, tillhandahålls endast i informationssyfte och inget sådant webbsideinnehåll eller några sådana Tjänster tillhandahålls i handels- eller investeringssyfte. Vi är inte ansvariga för korrekthet, användbarhet eller tillgänglighet av sådan information av denna art som överförs via Webbsidan eller Tjänsterna, och skall inte hållas ansvarigt för handels- eller investeringsbeslut som baserats på sådan information.

11. Åtkomst till Webbsidan och Tjänsterna

Även om vi strävar efter att Webbsidan utan avbrott skall vara tillgänglig i full drift kan vi inte garantera detta. Åtkomst till Webbsidan kan vid systemfel, underhåll eller reparation eller av orsaker utanför vår rimliga kontroll avbrytas tillfälligt och utan att du meddelas därom.

12. Ändringar av Webbsidan och Tjänster

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och från tid till annan modifiera eller avsluta Webbsidan eller Tjänsterna (eller del av dessa), tillfälligt eller permanent, eller att lansera nya Tjänster, utan att du meddelas därom. Du accepterar att vi inte bär något ansvar gentemot dig eller tredje part för modifiering, tillbakadragande eller avslutande av Webbsidan eller Tjänsterna.

Om ändring av Tjänsterna kräver att ett konto på Webbsidan öppnas kommer vi att meddela användare med hjälp av alla lämpliga medel. Du kan avsluta ditt konto på Webbsidan online genom att kontakta oss.

13. Uppsägning

Du accepterar att vi, efter eget gottfinnande, kan spärra ditt lösenord och säga upp ditt konto (eller del därav), din åtkomst till Webbsidan eller ditt användande av Tjänsterna, samt ta bort och undanröja Innehåll i Tjänsterna, av vilken anledning som helst. Vi kan också, efter eget gottfinnande, och vid vilken tidpunkt som helst upphöra att tillhandahålla Tjänsterna, eller del därav, utan att meddela dig detta.

14. Länkar

Vi eller tredje part kan tillhandahålla länkar till andra World Wide Webb-sidor eller resurser. Eftersom vi inte har kontroll över sådana sidor eller resurser, accepterar du att vi inte bär något ansvar för tillgängligheten av sådana externa sidor eller resurser och att vi inte har godkänt eller är ansvarigt för innehåll, annonser, produkter eller annat material som är tillgängliga från sådana sidor eller resurser. Du accepterar vidare att vi inte bär något ansvar, direkt eller indirekt, för förlust eller skada som orsakas eller påstås ha orsakats av eller i samband med att du använt eller förlitat dig på sådant innehåll eller sådana produkter eller Tjänster tillgängliga från sådana sidor eller resurser. Du accepterar att vi inte är part i transaktion eller avtal med tredje part som du ingår och du accepterar att inte involvera oss i tvist mellan dig och tredje part.

15. Upphovsrätt/upphovsrättslicens

Ditt användande av Webbsidan och dess innehåll innebär inte att du erhåller någon rätt till våra immateriella rättigheter, inklusive men inte begränsat till varumärken, loggor, grafik, fotografier, animationer, videor och text eller immateriella rättigheter i fråga om Webbsidan eller dess innehåll tillhörande tredje parter.

Du har inte rätt att kopiera, mångfaldiga, återskapa, ladda ner, föra in, sända, spela in, överföra, kommersiellt exploatera, redigera, kommunicera med allmänheten eller på något sätt distribuera Tjänsterna, webbsidor eller material på Webbsidan eller datakod från delar av Webbsidan annat än för personligt bruk. Med förbehåll för vad som anges ovan har du dock rätt att ladda ner mindre delar av detta innehåll till din hårddisk i syfte att titta på det, under förutsättning att endast en kopia görs av informationen.

16. Ersättning

Du accepterar att ersätta oss och våra dotterbolag, närstående bolag, befattningshavare, uppdragstagare, co-branders och andra partners och anställda, för alla skadeståndskrav och andra krav (inklusive arvode för juridisk rådgivning i samband med sådant krav eller skadestånd) som framställs av tredje part och vilka är hänförliga till eller uppstår p.g.a. ditt användande av Webbsidan, inklusive brott eller misstänkta brott mot användarvillkoren eller brott mot lag eller tredje mans rätt.

17. Våra skyldigheter och ansvarsbegränsningar

Inget i dessa användarvillkor skall utesluta eller begränsa vårt ansvar för falska uppgifter vid ingåendet av avtalet med dig eller för dödsfall eller personskada som beror på försumlighet från vår sida, våra anställda eller uppdragstagare.

Vi accepterar inte ansvar för skada på ditt datasystem eller för förlust av data som beror på ditt användande av Webbsidan och vi kan inte garantera att filer som du laddar ner är fria från virus, annan smitta eller skadlig kod.

Vi ansvar bara för förlust som du lider till följd av att vi bryter mot dessa Användarvillkor om sådan förlust är en förutsägbar följd av sådant brott mot Användarvillkoren. Förlust skall betraktas som oförutsägbar i den mån
• den inte kunde förutses av dig och oss vid den tidpunkt då du accepterade Användarvillkoren;
• den beror på omständighet utanför vår rimliga kontroll
• vi inte rimligen kunde ha undvikit dess följder.

Vi ansvarar inte för någon indirekt skada som inte varit förutsägbar för dig och oss (såsom vinstbortfall och förlust av affärsmöjlighet).

18. Meddelanden

Meddelanden till dig kommer att skickas antingen via email eller vanlig post. Meddelanden kan både komma att skickas av oss direkt eller från tredje part i vårt uppdrag. Tjänsterna kan också visa meddelanden om ändringar av användarvillkoren eller andra ändringar genom att visa meddelanden eller länkar till meddelanden.

19. Varumärkesinformation

Webbsidans varumärken och loggor samt andra Abovo Media loggor och produkt- och tjänstenamn är varumärken som ägs av Abovo Media Group AB. Utan vårt föregående samtycke, accepterar du att inte på något sätt visa eller använda Abovo Media varumärkena.

20. Upphovsrätt och upphovsrättagent

Om du anser att intrång har skett i dina immateriella rättigheter av användarmaterial eller webbsideinnehåll, vänligen meddela detta till oss på epostadressen info@abovomedia.com.

21. Allmän information

Dessa Användarvillkor och alla övriga villkor som hänvisas till i dessa utgör det fullständiga avtalet mellan dig och oss avseende ditt användande av Webbsidan och Tjänsterna, och gäller före eventuella föregående avtal mellan dig och oss.

För det fall en tvist uppstår mellan dig och oss angående dessa Användarvillkor, skall svensk lag tillämpas. För det fall du avser att inleda domstolsförhandlingar mot oss måste du vända dig till svensk domstol. Underlåtenhet från oss att utöva rättighet under dessa Användarvillkor skall inte innebära att vi avstår från rätten att i framtiden utöva sådan rättighet. Om villkor i dessa Användarvillkor konstateras vara ogiltigt av behörig domstol, är parterna överens om domstolen bör sträva efter att beakta den gemensamma partsavsikten såsom den framgår i sådant villkor och övriga villkor i dessa Användarvillkor.

Vare sig du eller Abovo Media har rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Användarvillkor utan att i förväg inhämta skriftligt medgivande från den andra parten. Vi har dock rätt att överlåta samtliga rättigheter och skyldigheter (utan att i förväg inhämta skriftligt medgivande) till våra närstående bolag.